PÕLGASTE LASTEAIA JA MA PÕLGASTE LAPSEHOIU KODUKORD

  1. Üldsätted

1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2 Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3 Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4 Lapsevanem annab õpetajale enda ja laste kohta tõesed andmed.

1.5 Lapsevanem teavitab koheselt õpetajat mobiiltelefoni numbri, elukoha, e-posti aadressi vm. andmete muutumisest.

1.6 Põlgaste lasteaed ja MA Põlgaste Lapsehoid on avatud tööpäeviti kella 7.30 – 18.00. Telefonid on: direktor 7973339 ja 56869559, lasteaed 7973367, lapsehoid 7973470. Küsimuste ja ettepanekute puhul pöörduda lasteaia töötjate ja hoolekogu poole.

1.7 Uusaastale, EV aastapäeval, Võidupühale ja esimesele jõulupühale eelneval tööpäevale on lasteaed avatud 15.00-ni.

1.8 Informatsiooni lasteaias toimuvast saab www.polgaste.ee, lastevanemate googlerühmast, stendidelt, e-posti teel infolisti kaudu või meililt polgaste@kanepi.ee.

1.9 Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava.

1.10 Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, tegevuskava ja õppekavaga.

      2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1 Esmakordselt lasteaeda tulles sõlmib lapsevanem lasteaiakoha kasutamise lepingu.

2.2 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuse algust (8.50) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteasutuse päevakava.

2.3 Lapse lasteaeda toomisel palume kinni pidada päevakavast. See tähendab, et lasteaias hommikueinet sööv laps peaks rühmas olema hiljemalt kell 8.30. Hommikuti kodus einestav laps peaks rühmas olema 8.50. Hilisemast tulekust palume teatada.

2.4 Lapsevanem on kohustatud teatama lapse puudumisest, hiljemalt esimese ära jäämise päeva kella 7.45-ks. Kui laps on lasteaiast puudunud, teatab lapsevanem lapse lasteaeda tulekust eelmisel päeval. Kui vanem ei ole lapse puudumisest teavitanud, siis tuleb mksta toiduraha täies ulatuses 1.20€ toidupäeva eest.

2.5 Laste lasteasutusse toomine ja viimine ei tohi segada une- ja söögiaega ega planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.

2.6 Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt veendudes, et õpetaja on sellest teadlik.

2.7 Kui lapsevanem soovib tulla erandkorras lapsele järgi puhketunni ajal või enne puhketundi, siis palume teatada sellest eelnevalt rühma töötajaid.

2.8 Kui lapsevanem tuleb lapsele järele, peab ta koos lapsega ka sealt lahkuma.

2.9 Päeva lõppedes varuge aega, et laps saaks mängu lõpetada ja asjad kokku panna.

2.10 Kui lapsevanem ei tule ise lapsele lasteaeda järele, siis tuleb sellest eelnevalt teatada. Rühma töötajatel on õigus anda laps üle vanema poolt volitatud täiskasvanud isikule. See isik peaks olema vähemalt 12- aastane.

2.11 Eriolukodades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teatada lasteaia töötajat.

2.12 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega pärast lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindaja(te)ga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.13 Lapse lahkumisel lasteaiast (elukoha- või lasteaia vahetus, isiklikel põhjustel jne.) lõpetab lapsevanem lasteaia direktoriga lasteaiakoha kasutamise lepingu.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1 Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda hiljemalt esimese ärajäämise päeva kella 7.45-ks. Kui laps on lasteaiast puudunud, teatab lapsevanem lapse lasteaeda tulekust eelmisel päeval.

3.2 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundit tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimalusekorral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.3 Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4 Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna, peaks laps jääma koju. Kõik lasteaias käivad lapsed osalevad õuetegevuses. Tuppa ei ole võimalik last jätta, sest õuesoleku ajal teostatakse rühmas koristus ja tuulutamine.

3.5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit või kutsub kiirabi.

3.6 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga ja kutsub vajadusel kiirabi, teavitab juhtunust direktorit. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajadusel korral lamada järelvalve alla, osutatakse esmast abi.

3.7 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt.suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.8 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada lasteaeda esimesel võimalusel.

3.9 Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb eraldada teistest lastest, kuid ei tohi jätta järelvalveta.

3.10 Lasteaia direktor teatab Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.11 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti nõudeid.

3.12 Lasteaeda tuuakse terve ja puhas laps (küüned lõigatud ning pea kammitud). Pikkade juustega tüdrukutel palume hoida juuksed patsis (et vältida söömise ajal nende sattumist toidu sisse).

3.13 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

3.14 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid (paelte- ja nöörideta) heleda tallaga jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.15 Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selgapanemisel ning äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav.

3.16 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud vastavalt ilmastikule. Lapsevanem arvestab, et õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise ja/või märgumise korral ei kaasne probleeme. Vanem varustab lapse riided ja jalanõud lapse nimega.

3.17 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.18 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

3.19 Lapsed peavad iga päev sõltuvalt ilmastikust viibima 1-2 korda õues. Õuemineku osas teeb otsuse lasteaia õpetaja.

3.20 Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile. Soovitav on varustada rõivad lapse nimega või lapsele sobiva tähisega. Võimlemise tegevuses osaleb laps nõuetekohases riietuses.

      4. Turvalisuse tagamine

4.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-, mänguväljaku- ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3 Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.4 Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.5 Rühma mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.6 Laste toidunõud on turvalised ning vastavad nõuetele.

4.7 Hetkest, kui lasteaia töötaja on lapse teadlikult üle andnud õigustatud/koju viivale isikule, vastutab lasteaia territooriumil lapse elu, tervise ja turvalisuse eest last koju viiv isik.

4.8 Lasteaias tähistame laste sünnipäeva ühise lauluringiga ja õnnitleme sünnipäevalast kaardiga.

4.9 Lasteaeda on keelatud tuua oma küpsetatud pagari- ja kondootritooteid ning gaseeritud jooke. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi eelistatavalt puu- või juurviljade või maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga lasateaias.

4.10 Lasteaia ühisüritustel ja pidudel vastutab oma lapse käitumise ja tervise eest lapsevanem ja seisab hea selle eest, et ka tema nooremad ja vanemad lapsed ei segaks ürituste käiku.

4.11 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lg 6 alusel on lasteaia töökorraldusega tagatud rühma tööaja jooksul nõutud arv täiskasvanuid laste arvu kohta.

4.12 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks töötaja.

4.13 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna mõnede lastega tuppa, peab teine rühmatöötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.14 Last ei jäeta õueajal üksinda tuppa, sest õpetajad on rühmaga õues ja ei saa tagada lapse turvalisust.

4.15 Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes lähtuvalt päevakavast ja tegevusplaanist.

4.16 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestidest.

4.17 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele.

4.18 Lasteaia koridorides ja rühmaruumis ei joosta.

4.19 Jalgratta või tõukeratta kasutamisel lasteaias on kiivri kandmine kohustuslik.

4.20 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokku lepitud reeglitele.

4.21 Lapsele ei tohi lasteaeda kaasa anda ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju (nt. nuga, militaarse iseloomuga mänguasjad, hüpikpall, pisidetaile sisaldavad mänguasjad, jm sarnast).

4.22 Lasteaia personal ei vastuta kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.23 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.24 Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

      5. KOOSTÖÖ

5.1 Lapsevanem juhindub lasteaia päevakavast ja kodukorrast.

5.2 Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

5.3 Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.

5.4 Parema kasvukeskkonna loomiseks oleme üksteise vastu hoolivad, tähelepanelikud ja abivalmid.

5.5 Nõu ja abi saamiseks saab pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.

5.6 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (nt. suvekuudel, puhkuste ajal, koolivaheaegadel, pühade-eelsetel päevadel, töötajate haigestumisel).

5.7 Küsimuste ja ettepanekute korral saab pöörduda rühma õpetaja või juhtkonna poole.

Lasteaia kodukord tugineb järgmistel õigusaktidel:

1. Koolieelse lasteasutuse seadus

2. Sotsiaalhoolekandeseadus

3. Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded

4. Tervisekaitse nõuded lasteasutuse tervise edendamisele ja päevakavale

5. Põlgaste lasteaia ja MA Põlgaste lapsehoiu põhimäärus

Kinnitatud Põlgaste lasteaia ja MA Põlgaste lapsehoiu hoolekogu otsusega 05.12.2016. nr. 3.